Zásady ochrany osobních údajů

 

Signslate z.s., se sídlem Višňová 896/1, 664 48 Moravany, IČO 07942486 („Signslate“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) naleznete základní principy správy, zpracování a ochrany osobních údajů našich uživatelů, tlumočníků a jiných třetích osob, s jejichž osobními daty nakládáme.

Zásady se řídí platným právními předisy na ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

Prosím projděte si důkladně následující informace, abyste rozumněli našim standardům a způsobům nakládání s osobními údaji. Pro účelu ochrany osobních údajů je správcem osobních údajů Signslate z.s., se sídlem Višňová 896/1, 664 48 Moravany, IČO 07942486. Naši kontaktní osobu pro účely ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na emailové adrese ​info@singslate.com​.

 

Kdo jsme, co děláme a jaká data sbíráme

Signslate je neziskovou organizací, která provozuje mobilní aplikaci Signslate - platformu pro komunikaci mezi neslyšícími a tlumočníky z a do znakového jazyka.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, které jsou uvedeny níže:

 • Prostřednictvím našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek ​www.signslate.com​o Vás automaticky zpracováváme tyto osobním údaje, v následujícím rozsahu, za účelem, po dobu a na základě oprávnění :

 

Rozsah osobních údajů ​[]​Účel jejich zpracování ​[]​Doba jejich zpracování ​[]​Oprávnění ke zpracování

 

 1. chování na webových stránkách, i pomocí tzv.cookies [] vylepšování webových stránek a uživatelské zkušenosti [] 24 měsíců od poslední návštěvy webových stránek [] oprávněný zájem

 

 1. chování na webových stránkách, i pomocí tzv.cookies [] statistiky a reporting o návštěvnosti webových stránek -[]24 měsíců od poslední návštěvy webových stránek [] oprávněný zájem

 

 

 • Prostřednictvím naší aplikace

 

Aktivita ​[]​Rozsah osobních údajů ​[]​Účel jejich zpracování ​[]​Doba jejich zpracování ​[] Oprávnění ke zpracování

 

 1. Registrace uživatele ​[] ​jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, námi přidělené osobní ID uživatele, jednosměrný hash platební karty [] provedení registrace uživatele, vedení a správa uživatelského profilu [] do okamžiku zrušení registrace uživatelem []nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy o poskytování služeb v rámci uživatelovy žádosti o registraci

 

 1. Úprava uživatelského profilu - vložení fotografie ​[] podobizna [] jednoznačnější rozpoznání osoby při užívání služby aplikace [] do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ​nebo do okamžiku smazání těchto údajů uživatelem [] souhlas se zpracováním osobní údajů

 

 1. Používání aplikace ​[] jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, námi přidělené osobní ID uživatele, jednosměrný hash platební karty [] poskytování služeb Signslate [] do 3 let od ukončení smlouvy ​nebo údaje potřebné pro splnění daňových povinností po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byla služba poskytnuta [] smluvní závazek - plnění objednaných služeb

 

 1. Zasílání marketingových sdělení ​[] Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, námi přidělené osobní ID uživatele [] oslovování s informacemi o našich službách a produktech, aplikaci, solečnosti a nabídkami našich produktů a služeb, vč. nabídek na míru [] do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů [] souhlas se zpracováním osobní údajů

 

 

Registrace uživatele / tlumočníka, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez uvedení výše vyjmenovaných osobních údajů Vám nejsme schopni zřídit, vést a spravovat Váš uživatelský profil / profil tlumočníka nezbytný pro využívání aplikace Signslate.

 

Všechny výše uvedené osobní údaje (vyjma fotografie) jsou nezbytné k tomu, abychom mohli plnit Vámi poptávané služby, které Signslate prostřednictvím aplikace Signslate nabízí, tj. vyřídit Vaší poptávku po tlumočníkovi z a do znakového jazyka a umožnit Vám na jejím základě zprostředkování služby tlumočení z a do znakového jazyka.

 

Vložení fotografie za účelem úpravy uživatelského profilu / profilu tlumočníka je zcela na Vašem uvážení a dobrovolném rozhodnutí.

 

Mimo výše uvedené osobní údaje ukládáme také Váš:

 

 • Souhlas s použitím mikrofonu (podmínka používání aplikace)

 

 • Souhlas s použitím kamery (podmínka používání aplikace)

 

 • Souhlas se zasíláním notifikací (podmínka používání aplikace)

 

 • Souhlas s obchodními podmínkami (podmínka registrace)

 

 • Souhlas se zasíláním obchodních a marketingových sdělení (nepovinný)

 

 

Cookies

 

Naše webová stránka ​www.signslate.com využívá cookies za účelem zlepšování Vaší uživatelské zkušenosti a úprav naší webové stránky a aplikace. Bližší informace o cookies, které a jakým způsobem využíváme, najdete v naší Cookies Policy.

Zpřístupňování vašich osobních údajů uvnitř a vně Evropského ekonomického prostoru (EEA)

 

Pokud je potřeba v souvislosti s realizací dodání služby nebo s propagací služeb a nabídek společnosti Signslate, zpřístupňuje společnost Signslate Vaše osobní údaje partnerským společnostem, které je zpracovávají. S těmito třetími osobami jsou uzavřeny smlouvy, jejichž součástí je závazek zacházet s osobními údaji v souladu se zákonnými ustanoveními a zpracovávat je výhradně dle pokynů společnosti Signslate.

 

Někteří ze zpracovatelů jsou právnickými osobami se sídlem mimo území států EEA. Vaše práva

 

Veškerá práva vyplývající z GDPR a související legislativy můžete u Signslate uplatnit jakýmkoliv způsobem, nejlépe písemně na emailové adrese ​info@signslate.cz​. Upozorňujeme Vás, že pro vyhovění Vašemu požadavku, může Singslate ověřit Vaši totožnost, aby nabyl jistotu, že nás daná osoba skutečně žádá.

 

 

 

 • Právo na odvolání souhlasu – některé Vaše osobní údaje, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních a marketingových sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na e-mailové adrese ​info@singslate.com . Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení a souhlas se zasíláním těchto sdělení, můžete odvolat kliknutím na příslušný odkaz uvedený na konci každého takové sdělení.

 

 • Právo na přístup – máte právo na informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, jak dlouho, k jakému účelu, komu je zpřístupňujeme, a také na přístup k těmto Vašim osobním údajům. Žádné Vaše osobní údaje nepoužíváme k automatizovanému rozhodování. Přehled a/nebo kopii Vašich osobních údajů, které si vyžádáte, Vám poskytneme bezplatně.

 

 • Právo na opravu – pokud vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou neúplné nebo nesprávné, máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.
 • Právo na výmaz – v případě, že nastanou některé z níže uvedených skutečností, máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme a zpracováváme:

 

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;

 

 • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;

 

 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a Signslate nemá žádné jiné oprávnění tyto Vaše osobní údaje dále zpracovávat;

 

 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení); nebo oprávněný zájem, na jehož základě jsme Vaše osobní údaje zpracovávali, přestal existovat;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz Vašich osobních údajů;

 

 • Signslate zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

 

V případě, že zákon vyžaduje uchování osobních údajů, které jste požádali vymazat, nemůže Signslate Vaši žádosti o výmaz vyhovět. O důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů, Vás budeme informovat.

 

 • Právo na přenositelnost – automatizovaně zpracovávané osobní údaje, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. pokud to bude možné, předáme je na základě Vaší žádosti jinému správci, kterého určíte.

 

 • Právo na omezení zpracování – případě, že nastanou některé z níže uvedených skutečností, máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, které uchováváme a zpracováváme:
  • v případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Signslate jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě;

 

 • zpracování Vašich osobních údajů Signslate je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;

 

 • Signslate již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Signslate pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;

 

 • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Signslate, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu ​– pokud máte pocit, že námi uvedený oprávněný zájem pro zpracování Vašich osobních údajů není relevantní, vzneste proti takovému zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda převažuje vaše právo na to, aby nebyly Vaše údaje zpracovány, nebo náš oprávněný zájem.

 

 • Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – jestliže již nechcete, abychom Vaše osobní údaje dále využívali za účelem přímého marketingu, vzneste proti takovému zpracování námitku na info@singslate.com a my bez nutnosti dalších kroků z Vaší strany, přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

 

 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že výše uvedená ochrana, Vaše práva jsou nedostatečná a neadekvátní, případně, že Signslate jakýmkoli způsobem Vaše

práva porušuje, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Našim dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006?p1=1059​.

 

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Jakékoli změny v našich zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na našich webových stránkách a v aplikaci Signslate, případně pokud to bude potřeba, budete o nich informováni emailem. Prosím zkontrolujte čas od času, zda nedošlo k aktualizaci nebo změnám v našich Zásadách.

 

Kontakt

Vaše otázky, komentáře a požadavky týkající se Zásad jsou vítány, adresujte je prosím na email ​info@singslate.com.​Stejně jako jakékoli Vaše podezření, že došlo k narušení zabezpečení Vaši osobních údajů nebo údajů jiných osob.